روزهایی بود که از سر جاهلیتم پسران امروز را مسخره می کردم.

آری شما را مسخره میکردم که مثل رزمنده ها و شهدای جنگ تحمیلی در رکاب امام حسین نیستید.

شما چه کرده اید که الان محرم ناموس حسین شدید و ما نامحرم!

به غیرتم

بر خواهد خورد چون شما قدم نگیرم...