هر چی بخای

بهترین و جالبترین مطالبی که تا حالا نشنیدید

هر چی بخای

بهترین و جالبترین مطالبی که تا حالا نشنیدید

شمعم و دیوانه بازی میکنم

تا سحر پروانه بازی میکنمامشب از هر شب خیالم خوشتر است

سر خوشم از ذوق حالم بهتر استباز هم فصل شکفتن زنده است

یک بهار مرده در من زنده استاشک، امشب دست و دل رو میکند

خلوتم را آب و جارو میکندامشب ای دل بیشتر تابم بده

شعله شعله آتش نابم بدهبشکن امشب بغض بی تاب مرا

غرق بیداری بکن خواب مراای دل این بغض ترک خورده منم

زخم، این زخم نمک خورده منمکی گذارم دل که ترک من کند

جز که تکلیف مرا روشن کند!امشب ایدل، یا هلاکم میکنی

یا به زورگریه، پاکم میکنیامشب ای دل کوچ کن قشلاق کن

کنج دشت کودکی اتراق کنای زمانه سرزمین من کجاست؟

سالهای پیش از این من کجاست؟کوچ بانان، ایل پاک من چه شد؟

ریشهء من، آب و خاک من چه شد؟برگم و از ریشه دور افتاده ام

مثل نی از ریشه دور افتاده امآه و اشک وغم اسیرم کرده اند

خاطرات خسته پیرم کرده اندشال قبای سبز گلدوزم کجاست؟

کودکی خای پریروزم کجاست؟موسم مهتابی امای دل چه شد؟

آن بهار ابی ام، ایی دل چه شد؟امشب ای دل یا هلاکم میکنی

یا به زور گریه پاکم میکنیامشب ای دل کوچ کن، قشلاق کن

کنج دشت کودکی اطراق کنروزگار کودکی یادش به خیر

یاد شبهای خوش و شادش به خیرزندگی مثل سلامی ساده بود

زندگانی صبح و شامی ساده بودسفره نان و پنیری داشتیم

در نداری، چشم سیری داشتیموقت بخشش دست ما لرزش نداشت

مال دنیا، این قدر ارزش نداشتابر، دریایی سخاوتمند بود

آسمان، خورشیدی از لبخند بودابرها وقتی که خالی می شدند

برکه ها حالی به حالی می شدندفصل باران زوزه طوفان نداشت

اشک شوق ابرهاف پایان نداشتسفره ابر از کرم لبریز بود

روح سبز خاک حاصلخیز بوددرد ها تاب و تحمّل داشتند

به خدا خیلی توکل داشتندیک، دو ماهی از ایام کشت

می تراوید از زمین عطر بهشتآن همه موج و تلاطم یاد باد

شعر باد و رقص گندم یاد بادبیل ها و داس ها، یادش به خیر

شورها، احساس ها یادش به خیرسقف های دود خورده یاد باد

قلب های کشته مرده یاد بادجمع اهل عشق، هرشب جمع بود

دل اگر پروانه میشد، شمع بودآن تبار ساده دل، ای دل چه شد؟

خانه های کاهگل، ای دل چه شد؟خانه های دلگشا و دلپسند

قلعه های پایدار و سربلندآشیان های سپید و سادگی

بام های خاکی افتادگیقهر های آن زمان طولی نداشت

آشتی ها هیچ مسئولی نداشتدوری از کوی محبت سخت بود

آن زمان رفتن به غربت سخت بودبام ها بوی کبوتر داشتند

سفره ها سهمی برابر داشتنددر ده ما هیچ کس پیکان نداشت!

زیر پایش قالی کاشان نداشت!لهجه ما نیمه شیرازی نبود!

روزگار کولر گازی نبود!هیچ کس نان کسی آجر نکرد

جیب خود از مال مردم پر نکردهر کسی آیینه را، گِل میگرفت

دور از جان شما، سِل میگرفتما به عطر پونه عادت داشتیم

به گل شب بو ارادت داشتیمدر ده ما نان خالی رسم بود

فقر، نزد اهالی رسم بودمردمان ده، همه همدرد هم

مردمان ده، اهل رنج و غممردمانی اهل ایل سادگی

ساکنان جلگه افتادگیمردمانی زخمدار، اما صبور

سربلند و با شکوه و پرغرورمردمی چون ریشه گز، بردبار

مردمی در صبر، ختم روزگارمردمان کشت گندم، نان جو!

مردمان داس و تشباد و درومردمی در سینه، آه اندوخته

کشت گندم کرده، کاه اندوخته!

[یک بیت جا افتاد]

ای عجب، حال عجیبی داشتیم!

سوزش و ساز غریبی داشتیمفقر بود، اما سخاوت بیشتر

با همه تلخی، حلاوت بیشترروزگار ننگ و نام و نان نبود

خشکسال و قحطی ایمان نبودروغن و نان فطیری عشق داشت

فقر بود، اما فقیری عشق داشتفقر، تنها سهم دست ما نبود

در فقیری، دست ما تنها نبودقلب های صاف و شادی داشتیم

روز سختی اتحادی داشتیماشک من امشب فراموشم مکن

بر خودت سوگند، خاموشم مکنای دل، آن رسم قدیمی یاد باد

پیر مردان صمیمی یاد بادپیر مردان جان سپردند، ای دریغ

مردم آیینه مردند، ای دریغای اجل، پای امیدت بشکند

شیشه عمر پلیدت بشکندای دل آن دلواپسی ها گم شدند

در غبار بی کسی ها گم شدندامشب ای دل سفره غم بازکن

بقچه اشک مرا هم باز کنزخمی ام ای دل صبوری تا به کی؟

این همه هجران و دوری تا به کی؟من همان بچه دهاتی زاده ام

مثل خواب روستایی، ساده امای دل آن کوه و کمر یادش به خیر

کفش های در به در یادش به خیرصبح جمعه با طلوع آفتاب

کم کمک پا میشدم از رختخوابمادرم میکرد آتش در تنور

میشدم از راه خانه دورِ دورجوشش و شوق جنوبی بود و من

کوچه بود و اسب چوبی بود و منشاد بودم، غم عنان گیرم نبود

غصه فردای تقدیرم نبودرنگ آواز قناری داشتیم

بوی باران بهاری داشتیمآسمان با چشم من رو راست بود

هرچه دل از دست من میخواست بودجنگل گز قدمتی صد ساله داشت

نخل خرما تا خدا دنباله داشتعشق و مهر دوست در دل می نشست

چون که از دل بود، بر دل می نشستدوستی در کودکی ها دیر پاست

مثل شوق کودکی بی انتهاستدوستی در کودکی، مردانه است

این یکی شمع است و آن، پروانه استدوستان در کودکی ها با همند

دوستان موسمی، خیلی کمند!گاه گاهی نقره از زر بهتر است

دوست گاهی از برادر بهتر است!جا، میان بوستانی داشتم

من هم ای دل دوستانی داشتمای دل آن شور و شرر یادش به خیر

کفش های در به در یادش به خیرجوشش و شوق جنوبی بود و من

کوچه بود و اسب چوبی بود و منروز جمعه مثل رویا میگذشت

مثل باد تند صحرا میگذشتشب که میشد درس فردا بود و من

باد، باران، آب، بابا بود ومنیک طرف من، درس و مشق و اشتیاق

یک طرف هم، مادر و قلیان چاقمادرم، اهل جنوب درد بود

مادر من ماده شیری مرد بودمیشنیدم از نگاه زخمی اش

شروه های سرخ آه زخمی اشمادرم افسانه ها را میشناخت

تک تک پروانه ها را میشناختدر کنار تشنگی ام مینشست

تخمه باران برایم میشکستهیچ گاه از محنت و سختی نگفت

مادرم جز حرف خوشبختی نگفتمادرم، هم اهل بیل و داس بود

هم، سراپا جوشش و احساس بودشعله شعله پر زد و پژمرد، آه

سینه سینه بغض خود را خورد، آهلایی لایی کودک نازم بخواب

لای پرچین های آوازم بخوابلایی لایی مخملم، ابریشمم

کودکم، ای همدم رنج و غممبعد من، هروقت و هرجای زمین

یاورت، مولا امیرالمومنینمادرم، از موسم رفتن مگو

جمله غمگین"بعد ازمن"مگومادر، ای تاریخ درد و رنج و عشق

مادر، ای جغرافیای گنج عشقباغبانا!من همان کاج توام

من هنوز ای عشق، محتاج تواماشک من امشب بیا و پر بگیر

دست بگشا دامن مادر بگیرای دل، آن آب و هوا یادش به خیر

صبح پاک روستا یادش به خیرصبحدم ده داشت حال دیگری

باد می رقصید، رقص بندریدختران دنبال هم صف میزدند

یک نفر میخواند و هی کف میزدندمشک های تشنگی بر دوششان

کفش های خستگی پاپوششاندخترانی پاک و زیبا مثل شرم

مثل تشبادپسینی، گرمِ گرمدخترانی همچنان روح کویر

آتشین و شرمگین و سربه زیردختران با جامه های رنگ رنگ

دختران پاک و معصوم و قشنگدختران شهره در عشق و عفاف

تیغ های خفته در کنج غلافدختران نعشه جام غروب

دختران مست شرجی جنوبدختران ساده مشکل پسند

دختران سبزه بالا بلندگرم بودند و نوازش داشتند

و به سوز عشق سازش داشتندمهرشان در قلب ها جا میگرفت

کار و بار عشق بالا میگرفتدر ده ما عشق رنگی ننگ بود

عشق، مثل آیینه بی رنگ بودعشق وقتی صاف و صادق میشود

هر دلی یک بار عاشق میشوددختران شرم و شهامت داشتند

کوه بودند، استقامت داشتنددختران سبزه روی سر به زیر

یاد بادا دختران گرمسیر!من که هستم؟ نا کجای من کجاست؟

ای تمدن، روستای من کجاست؟برکه های پاک و پر جوشش چه شد؟

دختران مشک بر دوشش چه شد؟امشب ای دل، یا هلاکم میکنی

یا به زور گریه پاکم میکنیشال قبای سبز گلدوزم کجاست؟

کودکی های پریروزم کجاست؟موسم مهتابی ام یادت به خیر!

ای بهار آبی ام یادت به خیر

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۹/۲۴
مجتبی .......

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی